Δικαστικές

  • Εκτιμήσεις
  • Πραγματογνωμοσύνες
  • Αστικό δίκαιο
  • Ποινικό δίκαιο

Εκπαιδευτικές

  • Εκπαιδεύσεις σε μεμονωμένα αντικείμενα (δημιουργία Δικαστικής Ψυχολογικής Πραγματογνωμοσύνης κα)
  • Εκπαιδεύσεις επαγγελματικής επέκτασης
  • Εκπαιδεύσεις επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • Mentoring προετοιμασίας για ειδίκευση ή επέκταση δραστηριοτήτων (3 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες)