Σκοπός: Η παράλληλη μετάφραση και στάθμιση του ερωτηματολογίου της Κλίμακας Αποτελεσματικότητας Παρατηρούμενου Μάρτυρα (OWES) σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από την άδεια των συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκε η μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και ο έλεγχος από μία πιλοτική ομάδα μέχρι την τελική στάθμιση και διαμόρφωσή του. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από ένα δείγμα μεγέθους 30 ατόμων στο σύνολο. Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του OWES κυμάνθηκε από α=0,73 έως α=0,95. Βρέθηκε σημαντικού βαθμού συσχέτιση μεταξύ των κλιμάκων, γεγονός που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Συμπεράσματα: Το OWES μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μέτρησης στη διερεύνηση της αξιοπιστίας ενός παρατηρούμενου μάρτυρα και στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα του έργου ενός ψυχολόγου σε μία δικαστική διαδικασία.

Λέξεις ευρετηρίου: μετάφραση, στάθμιση, ερωτηματολόγιο, μάρτυρας, Δικαστική και Εγκληματολογική Ψυχολογία, OWES.