Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εκτίμηση  και αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του παραπάνω εργαλείου με βάση την Ελληνική μετάφραση αυτού, αλλά και η επεξήγηση της ορθής χρήσης του από ειδικούς σε άτομα τα οποία λειτουργούν σε έναν δικαστηριακό χώρο. Επίσης μέχρι το τέλος του δοκιμίου αυτού, θα αναφερθούν οι λόγοι της διερεύνησης των παραπάνω θεματικών που αφορούν το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για την παράσταση του σε δίκη, όπως αυτό ορίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα γίνει επιπροσθέτως αναφορά και στα δικαιώματα του ατόμου που παρίσταται σε ένα δικαστηριακό περιβάλλον όπως επίσης και την αντιμετώπιση που υποχρεούται να παρουσιάζει ένας δικαστηριακός χώρος απέναντι του. Η κύρια λειτουργία του ερωτηματολογίου είναι η μελέτη νομής εγκληματικών ευθυνών στον δράστη.