Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του ερωτηματολογίου Forensic symptom inventory- Revised adults (FSI-R adults) σε Ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Διεξήχθη συγχρονική μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης, με εξαρτημένες μεταβλητές τις κλίμακες του ερωτηματολογίου και ανεξάρτητες μεταβλητές τους δημογραφικούς παράγοντες. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 22 άτομα. Η μελέτη διήρκησε από τις 2 Φεβρουαρίου του 2019 έως τις 30 Μαρτίου του 2019. Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του FSI-R adults κυμάνθηκε από α=0,73 έως α=0,75. Σημαντικού βαθμού συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των περισσοτέρων κλιμάκων, γεγονός που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Συμπεράσματα: Το FSI-R adults μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μέτρησης στη διερεύνηση των δικαστικών συμπτωμάτων ενηλίκων και στην Ελλάδα. Ενισχύει τον κατάλληλο έλεγχο των γνωστικών και συναισθηματικών αλλαγών, καθώς και των αλλαγών στη συμπεριφορά και  παράσχει πληροφορίες όσον αφορά στη ψυχική υγεία των ατόμων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοπιστία, εγκυρότητα, ψυχική υγεία, Forensic symptom inventoryRevised adults,