Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του ερωτηματολογίου The Phenomenological Questionnaire for Autobiographical Memory  σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και μέθοδος: Με άδεια από τους συγγραφείς πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ομάδα ειδικών.  Διεξήχθη μελέτη πολιτισμικής προσαρμογής με μεταβλητές που οργανώθηκαν σε ομάδες και σχετίζονταν με τη κατάσταση μνήμης. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από άτομα γνωστά στην ερευνήτρια και συμπληρώθηκε με τη μέθοδος δειγματοληψίας της χιονοστιβάδας. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 20 άτομα, 16 γυναίκες και 4 άνδρες. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης του ερευνητικού έργου Παράλληλη μετάφραση και στάθμιση ερωτηματολογίων δικαστικής και εγκληματολογικής ψυχολογίας», (2/2/19 έως 30/4/19). Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του AMQ κυμάνθηκε από =0,74 έως α=0,96. Σημαντική βαθμού συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα όλων των κλιμάκων ,γεγονός που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Συμπεράσματα: To The Phenomenological Questionnaire for Autobiographical Memory μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο μέτρησης στην διερεύνηση της κατάστασης μνήμης μαρτύρων στα δικαστικά πλαίσια στην Ελλάδα. Αναδεικνύει έναν σωστό τρόπο εξέτασης της σωστής ανάκλησης μνήμης των μαρτύρων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοπιστία, εγκυρότητα, μνήμη, μάρτυρες, AMQ