ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής έκδοσης των κλιμάκων του ερωτηματολογίου εξαπάτησης του Paulhus (PDS), “Paulhus Deception scales” σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση αλλά και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Διεξήχθη συγχρονική μελέτη πολιτισμικής προσαρμογής. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από συμμετέχοντες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κατερίνης. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 23 άτομα. Ποιο συγκεκριμένα 17 γυναίκες και 6 άνδρες. Η μελέτη εκπονήθηκε από τις 2 Φεβρουαρίου του 2019 μέχρι 31 Μαρτίου του 2019. Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του PDS κυμάνθηκε από α=0,73 έως α=0,93. Σημαντικού βαθμού συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των περισσοτέρων κλιμάκων, γεγονός που επιβεβαιώνει και την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία στην κλίμακα δημιουργία εντυπώσεων και την ηθική και μικρότερη βαθμολογία στην βελτίωση της αυτό-εξαπάτησης και στην Καθολική αυτό-αξιολόγηση. Συμπεράσματα: Το PDS μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μέτρησης στη διερεύνηση τόσο των  αυτό- παραπλανητικών ενισχύσεων  (Self-Deceptive Enhancement SDE) όσο και την διαχείριση των εντυπώσεων (Impression Management -IM) και στην Ελλάδα. Ενισχύει επιπλέον την κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων στην αυτό βελτίωση της εξαπάτησης μέσω της ηθικής.

 

Λέξεις ευρετηρίου: εγκυρότητα, αξιοπιστία, εξαπάτηση, προσωπικότητα, παραπλανητική ενίσχυση, δημιουργία εντυπώσεων, ηθική, αυτό-αξιολόγηση, Paulhus Deception scales