ΣΚΟΠΟΣ: η παρούσα μελέτη διεξήχθη με στόχο την προσαρμογή του ερωτηματολογίου Criminogenic Cognitions Scale (CCS) σε ελληνικό πληθυσμό, με τη μετάφραση και στάθμιση του.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: η κλίμακα CCS μεταφράστηκε από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος της. Αρχικά πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 5 άτομα με σκοπό να εξακριβωθεί η κατανόηση του περιεχομένου της κλίμακας. Στη συνέχεια, η κλίμακα συμπληρώθηκε από 17 άτομα, μέλη του ευρέως κοινού, στην Ελλάδα και στην Αγγλία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: υπήρξε υψηλή εσωτερική συνοχή μεταξύ των κλιμάκων του CCS, με τον συντελεστή Cronbach να κυμαίνεται από αποδεκτός (0,75) έως πολύ υψηλός (0,94). Επιπλέον, βρέθηκε συσχέτιση σημαντικού βαθμού μεταξύ των περισσοτέρων κλιμάκων, γεγονός που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Οι συμμετέχοντες που παρουσίασαν υψηλή εξωτερική εστίαση ελέγχου και αποτυχία ανάληψης ευθυνών για τις πράξεις τους, είχαν και υψηλότερες απαιτήσεις για σεβασμό από τους γύρω τους. Ταυτόχρονα, σημείωσαν και πιο αρνητικές πεποιθήσεις κατά της εξουσίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν την καταλληλότητα της χρήσης του ερωτηματολογίου CCS σε ελληνικό πληθυσμό. Η κλίμακα CCS μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην αναζήτηση των εγληματογενών πεποιθήσεων παραβατικών και μη πληθυσμών, και την εξάλειψή τους με στόχο τη μείωση αλλά και την πρόληψη του εγκλήματος.