Σκοπός: Η στάθμιση του εργαλείου Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Αρχικά πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ειδικούς. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 20 άτομα κάτοικοι της Θεσσαλονίκης χωρίς κάποιον περιορισμό. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Γραφείου Υπηρεσιών Δικαστικής Ψυχολογίας και Εγκληματολογικών Ερευνών Σιδηροπούλου Σημέλας από τις 2/2/19 έως 30/4/19. Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου PICTS κυμάνθηκε από αποδεκτός (α=0,74) έως πολύ υψηλός (α=0,96). Στην ανάλυση συσχέτισης κλιμάκων προέκυψε σημαντικού βαθμού συσχέτιση μεταξύ των περισσοτέρων κλιμάκων όπου επιβεβαιώνει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. Συμπεράσματα: Το PICTS μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην ψυχολογική αξιολόγηση των εγκληματιών καθώς και χαρακτηριστικά των μοτίβων σκέψης.

Λέξεις ευρετηρίου: στάθμιση, αξιοπιστία, εγκυρότητα, ψυχολογική αξιολόγηση, εγκληματικά μοτίβα σκέψης, Criminal Thinking Styles