Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του εργαλείου εκτίμησης δυνητικής κακοποίησης παιδιού “Child Abuse Potential, short version (CAP)” . Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Διεξήχθη συγχρονική μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης, με εξαρτημένες μεταβλητές τις κλίμακες του ερωτηματολογίου και ανεξάρτητες μεταβλητές τα είδη πιθανόν παραγόντων που σχετίζονται με την κακοποίηση του παιδιού. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 20 άτομα ενώ 5 άτομα χρησιμοποιήθηκαν για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων στην πιλοτική φάση της διαδικασίας. Η μελέτη εκπονήθηκε από το από τις 2/2/19 έως και τις 30/4/19. Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του CAP κυμάνθηκε από α=0,74 έως α=0,96. Σημαντικού βαθμού συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των περισσοτέρων κλιμάκων, γεγονός που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Βρέθηκε ότι τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζουν μια τάση επιρροής από άλλους στη συναισθηματική κατάστασή τους. Ακόμη εμφανίζουν μια τάση ως προς τα συναισθήματα ευτυχίας αλλά και υψηλά επίπεδα άγχους και σύγκρουσης στο οικογενειακό περιβάλλον και αυτό ενδέχεται να οδηγεί το άτομο στη μοναχικότητα. Συμπεράσματα: Το CAP μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μέτρησης στη διερεύνηση αναγνώρισης ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με φαινόμενα βίας κατά των παιδιών και στην Ελλάδα. Ενισχύει την κατανόηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται με το ρίσκο για την κακοποίηση του παιδιού . Η χρήση του μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και προθέσεων για κακοποίηση με σκοπό την πρόληψη αλλά και την αλλαγή αυτών.

Λέξεις ευρετηρίου: αξιοπιστία, εγκυρότητα, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κακοποίηση παιδιού, CAP