Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του ερωτηματολογίου Μέτρησης των Παραβατικών Μοτίβων Σκέψης “ The Measure of Offender Thinking Styles (MOTS)”. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Διεξήχθη συγχρονική μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης, με εξαρτημένες μεταβλητές τις κλίμακες του ερωτηματολογίου και ανεξάρτητες μεταβλητές τα είδη παραβατικών μοτίβων σκέψης. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 20 άτομα ενώ 5 άτομα χρησιμοποιήθηκαν για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων στην πιλοτική φάση της διαδικασίας. Η μελέτη εκπονήθηκε από το από τις 2/2/19 έως και τις 30/4/19. Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του MOTS κυμάνθηκε από α=0,77 έως α=0,94. Σημαντικού βαθμού συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των περισσοτέρων κλιμάκων, γεγονός που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Βρέθηκε ότι τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζουν μια τάση για απόκτηση κυριαρχίας και δύναμης στα άτομα που βρίσκονται στο περιβάλλον τους και  μικρότερη βαθμολογία στην εμφάνιση μια μονόπλευρης κατεύθυνσης ως προς την σημαντικότητα του εαυτού (Εγωκεντρισμός). Συμπεράσματα: Το MOTS μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μέτρησης στη διερεύνηση των παραβατικών μοτίβων σκέψεων και στην Ελλάδα. Ενισχύει την κατανόηση των εγκληματικών αναγκών και συγκεκριμένα της εγκληματικής σκέψης. Η χρήση του μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση των εγκληματικών σκέψεων και προθέσεων με σκοπό την πρόληψη αλλά και την αλλαγή αυτών.

Λέξεις ευρετηρίου: αξιοπιστία, εγκυρότητα, παραβατικές σκέψεις, MOTS