Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η μετάφραση και η στάθμιση του ερωτηματολογίου των νεανικών ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών (YPI)σε ελληνικό πληθυσμό στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου <<Παράλληλη μετάφραση και στάθμιση ερωτηματολογίων δικαστικής και εγκληματολογικής ψυχολογίας>>. Υλικό και Μέθοδος: Για τις ανάγκες του ερευνητικού έργο πραγματοποιήθηκε διπλή μετάφραση(forward and backward translation) και πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου. Ακολούθησε χορήγηση του ερωτηματολογίου σε δείγμα 20 ατόμων ηλικίας από 18 ως 23 ετών  για στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αποτελέσματα: Οι υποκλίμακες παρουσίασαν εσωτερική συνοχή καθώς ο δείκτης a κυμαίνεται από 0,74 ως 0,93. Οι κλίμακες ακολούθησαν κανονική κατανομή ενώ προέκυψε σημαντικού βαθμού συσχέτιση μεταξύ των περισσότερων κλιμάκων. Συμπεράσματα: Πραγματοποιήθηκε μία αξιόλογη προσπάθεια μετάφρασης και στάθμισης του ερωτηματολογίου YPI στον ελληνικό πληθυσμό με θετικά αποτελέσματα. Αναμένεται η διεξαγωγή περισσότερων ερευνών για την διερεύνηση της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου στον ελληνικό πληθυσμό.