Στάση μαρτύρων στο δικαστήριο σε σχέση με την αυτοπαρουσίαση τους : Μία θεματική ανάλυση

  Στάση  μαρτύρων  στο  δικαστήριο  σε  σχέση  με  την  αυτοπαρουσίαση  τους : Μία θεματική ανάλυση   Περίληψη Η  εξέταση   μαρτύρων  ανταποκρίνεται  στην  αρχή  της δίκαιης δίκης, σύμφωνα  με το άρθρο  6, παρ.1  της  ΕΣΔΑ  και  αποσκοπεί  στην  επιβολή  του δικαίου.

Εγκληματολογία Και Θυματολογία

  Πρόλογος Η  παρούσα εργασία  αποσκοπεί  σε μία ενδελεχή  μελέτη  του αντικειμένου της Θυματολογίας σε συνάρτηση με την Εγκληματολογία. Η αξιοποίηση αρθρογραφικού υλικού αποτέλεσε τη βάση για την υλοποίηση του παρόντος πονήματος. Ο ορισμός της Θυματολογίας και η αλληλεξάρτηση της

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ “Youth Psychopathic traits Inventory” (YPI) ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η μετάφραση και η στάθμιση του ερωτηματολογίου των νεανικών ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών (YPI)σε ελληνικό πληθυσμό στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου <<Παράλληλη μετάφραση και στάθμιση ερωτηματολογίων δικαστικής και εγκληματολογικής ψυχολογίας>>. Υλικό και Μέθοδος: Για τις ανάγκες του

Μετάφραση και στάθμιση ερωτηματολογίου δημιουργίας προφίλ για σεξουαλικά εγκλήματα για χρήση στον Ελληνικό πληθυσμό.

Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε με σκοπό την παράλληλη στάθμιση και μετάφραση του ερωτηματολογίου που αφορά τα σεξουαλικά εγκλήματα . Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να  τονίσει τη χρησιμότητα τέτοιου είδους εργαλείων στην διερεύνηση και λύση των σεξουαλικών εγκλημάτων. Για την

Η Στάθμιση του Εργαλείου Εκτίμησης της Κατάστασης μνήμης “The Phenomenological Questionnaire for Autobiographical Memory” σε Ελληνικό πληθυσμό.

Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του ερωτηματολογίου The Phenomenological Questionnaire for Autobiographical Memory  σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και μέθοδος: Με άδεια από τους συγγραφείς πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την

Η Στάθμιση του Εργαλείου Ψυχολογικής Αξιολόγησης για τα Εγκληματικά Μοτίβα Σκέψης ‘Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS)’ σε ελληνικό πληθυσμό.

Σκοπός: Η στάθμιση του εργαλείου Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Αρχικά πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ειδικούς. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε

Η Παράλληλη Μετάφραση και Στάθμιση Ερωτηματολογίου Δικαστικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας με Σκοπό την Χρήση του σε Ελληνικό Πληθυσμό.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εκτίμηση  και αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του παραπάνω εργαλείου με βάση την Ελληνική μετάφραση αυτού, αλλά και η επεξήγηση της ορθής χρήσης του από ειδικούς σε άτομα τα οποία λειτουργούν σε έναν

Η Στάθμιση Του Εργαλείου Κλίμακα Εγκληματογενών Πεποιθήσεων (Criminogenic Cognitions Scale) Σε Ελληνικό Πληθυσμό

ΣΚΟΠΟΣ: η παρούσα μελέτη διεξήχθη με στόχο την προσαρμογή του ερωτηματολογίου Criminogenic Cognitions Scale (CCS) σε ελληνικό πληθυσμό, με τη μετάφραση και στάθμιση του. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: η κλίμακα CCS μεταφράστηκε από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε

Η Στάθμιση του Εργαλείου Κλίμακας Εξαπάτησης του Paulhus “Paulhus Deception scales” σε Ελληνικό Πληθυσμό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής έκδοσης των κλιμάκων του ερωτηματολογίου εξαπάτησης του Paulhus (PDS), “Paulhus Deception scales” σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου

Η Στάθμιση του Εργαλείου Εκτίμησης Δικαστικών Συμπτωμάτων Ενηλίκων “Forensic symptom inventory- Revised adults (FSI-R adults)” σε Ελληνικό Πληθυσμό

Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του ερωτηματολογίου Forensic symptom inventory- Revised adults (FSI-R adults) σε Ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από