Η Στάθμιση του Εργαλείου Εκτίμησης της Κατάστασης μνήμης “The Phenomenological Questionnaire for Autobiographical Memory” σε Ελληνικό πληθυσμό.

Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του ερωτηματολογίου The Phenomenological Questionnaire for Autobiographical Memory  σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και μέθοδος: Με άδεια από τους συγγραφείς πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την

Η Στάθμιση του Εργαλείου Ψυχολογικής Αξιολόγησης για τα Εγκληματικά Μοτίβα Σκέψης ‘Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS)’ σε ελληνικό πληθυσμό.

Σκοπός: Η στάθμιση του εργαλείου Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Αρχικά πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ειδικούς. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε

Η Παράλληλη Μετάφραση και Στάθμιση Ερωτηματολογίου Δικαστικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας με Σκοπό την Χρήση του σε Ελληνικό Πληθυσμό.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εκτίμηση  και αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του παραπάνω εργαλείου με βάση την Ελληνική μετάφραση αυτού, αλλά και η επεξήγηση της ορθής χρήσης του από ειδικούς σε άτομα τα οποία λειτουργούν σε έναν

Η Στάθμιση Του Εργαλείου Κλίμακα Εγκληματογενών Πεποιθήσεων (Criminogenic Cognitions Scale) Σε Ελληνικό Πληθυσμό

ΣΚΟΠΟΣ: η παρούσα μελέτη διεξήχθη με στόχο την προσαρμογή του ερωτηματολογίου Criminogenic Cognitions Scale (CCS) σε ελληνικό πληθυσμό, με τη μετάφραση και στάθμιση του. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: η κλίμακα CCS μεταφράστηκε από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε

Η Στάθμιση του Εργαλείου Κλίμακας Εξαπάτησης του Paulhus “Paulhus Deception scales” σε Ελληνικό Πληθυσμό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής έκδοσης των κλιμάκων του ερωτηματολογίου εξαπάτησης του Paulhus (PDS), “Paulhus Deception scales” σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου

Η Στάθμιση του Εργαλείου Εκτίμησης Δικαστικών Συμπτωμάτων Ενηλίκων “Forensic symptom inventory- Revised adults (FSI-R adults)” σε Ελληνικό Πληθυσμό

Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του ερωτηματολογίου Forensic symptom inventory- Revised adults (FSI-R adults) σε Ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από

Η Κλίμακα Αποτελεσματικότητας Παρατηρούμενου Μάρτυρα, Observed Witness Efficacy Scale (OWES) σε Ελληνικό Πληθυσμό.

Σκοπός: Η παράλληλη μετάφραση και στάθμιση του ερωτηματολογίου της Κλίμακας Αποτελεσματικότητας Παρατηρούμενου Μάρτυρα (OWES) σε ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από την άδεια των συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκε η μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη

Η Στάθμιση και Μετάφραση της Αναθεωρημένης Κλίμακας Τακτικών Διαχείρισης Συγκρούσεων «The revised Conflict Tactics Scale (CTS2)» σε Ελληνικό Πληθυσμό

Περίληψη Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διευρύνει την Αναθεωρημένη Κλίμακα Τακτικής Διαχείρισης Συγκρούσεων (CTS-2), εστιάζοντας στην αξιολόγηση της βίας μεταξύ συντρόφων σε Ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση του ερωτηματολογίου (CTS-2) από την

Στάθμιση και μετάφραση του Εργαλείου Εκτίμησης Δυνητικής Κακοποίησης Παιδιού“ Child Abuse Potential, short version (CAP)” σε Ελληνικό Πληθυσμό

Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του εργαλείου εκτίμησης δυνητικής κακοποίησης παιδιού “Child Abuse Potential, short version (CAP)” . Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου

Στάθμιση και Μετάφραση του Εργαλείου Μέτρησης των Παραβατικών Μοτίβων Σκέψης “The Measure of Offender Thinking Styles (MOTS)” σε Ελληνικό Πληθυσμό

Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του ερωτηματολογίου Μέτρησης των Παραβατικών Μοτίβων Σκέψης “ The Measure of Offender Thinking Styles (MOTS)”. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων